Wednesday, June 1, 2011

Nganong Lapad ug Ilong ang Pinoy

"Nganong Lapad ug Ilong ang Pinoy"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Dugay na nato nga gipangutana,
nganong lapad ang atong mga ilong.

Matud sa ubang tawo,
tunggod daw kini kay ang Ginoo,
adunay mga paborito nga maga tawo.
Dili daw angay ang pagtratar
sa Ginoo sa mga tawo.

Matud sad sa uban,
tunggod daw kini sa tawo,
ug dili tunggod sa Ginoo.
Naunsa man pagkahitabo?
buot bang pasabot,
nga mas gamhanan ang tawo kaysa Ginoo?

Mao daw kini pagkahitabo:

Paghimo sa tawo sa ikapito nga adlaw,
pwerte na kakapoy ang Ginoo,
wala na siya kahimo ug ilong sa tawo.

Nipahulay usa siya,
ug ang mga tawo nagsuroy-suroy 
sa kalibutan nga walay mga ilong.
Ang mga ilong kay giluto pa sa Ginoo
sa pwerte kadaku nga urno.
Dihang nakapahulay na ang Ginoo,
insakto pud nga naluto na ang mga ilong.
Pareha ra ang purma sa tanang ilong 
para sa tanang tawo sa kalibutan.

Ug gipatawag sa Ginoo 
ang tanang tawo sa kalibutan.
ug kada kaliwat minglinya ug tarong,
ug kay pinangga kaayo sa Ginoo ang kada usa katawo,
tagsa tagsa niyang gitaod ang mag ilong,
kuyog sa pagsulti:
ang ilong gikan sa Ginoo,
ug kada usa mingtubag:
salamat Ginoo.

Human, gipatawag na ang kaliwat sa mga Pinoy,
pagkakita palang sa mga Pinoy nga nanghatag na ug ilong,
nagdinaganay ug midasuk ngadto sa Ginoo,
gibang-gaan ang Ginoo,
ug ang sudlanan sa mga ilong natikdul ug natuwad ang Ginoo,
gidumog ang Ginoo,
ug nag-inilugay ug ilong kay nahadlok mahutdan.

Natamakan ang mga ilong,
nangapisat, ug nangahiwi,
wala na nataud sa Ginoo ug tagsa-tagsa,
kay ang mga tawo,
sila sila naman lamang ang nanaud sa ilang mga ilong,
busa sa kahakug ug kabulayug,
hangtud karon dunay tamlaan sa atong mga nawong:
Lapad ta ug mga ilong!!!

No comments:

Post a Comment